قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران به صورت عددی اگر بیان کنیم از هر عدد 1000 تومان الی 1800 تومان می باشد .

حال به توضیح اینکه چه پیچ و رولپلاک کردن چه نوع سنگ 1000 تومان یا و کدام 1800 تومان می باشد بحث می کینم .

قیمت پیچ و ورلپلاک کردن سنگ نما در تهران

در شرایطی که ابعاد سنگ ابعاد معمولی یعنی بزرگ تر از30*50 باشد و همچنین سنگ بسیار سخت نباشد قیمت انجام پیچ و رولپلاک سنگ به نما به صورت عددی در حدود 1000 تومان می باشد .

و همچنین در شرایط بالا برای سنگ گرانیت هر پیچ و رولپلاک گرانیت به دلیل سختی بیش از حد گرانیت به صورت عددی 1800 تومان است .

اما در شرایطی ابعا سنگ کوچک مانند سنگ به صورت نوار های 10 یا بیست سانتی باشد و یا سطح مورد نظر سرامیک باشد طبیعی است که قیمت پیچ و رولپلاک کردن سنگ های ابعاد کوچک و همچنین سرامیک که از حساسیت بالایی برخوردار است قیمتی در حدود 1600 تومان به صورت هر عددی دارد .