کفپوش بتنی الیاف دار

کفپوش بتنی الیاف دار

کفپوش های بتنی الیاف دار جایگزین آرماتور بتن های زیرسازی کف ساختمان استفاده می شود و در جاهایی که تعداد سقف ها زیاد باشد لازم است تا راهکاری اندیشیده شود که بار مرده ساختمان کاهش یابد و این کار با بتن الیاف امکان پذیر است.  اجرای بتن الیاف دار بتن الیاف در زیر سازی سقف ها استفاده می شود […]