چسباندن سنگ نما

چسباندن سنگ نما

اگر تعدادی سنگ نمای ساختمان تان در اثر عواملی چون عدم چسبندگی مناسب سنگ به دیوار و اسکوپ نشدن سنگ به نما می افتد ما می توانیم با پیچ و رولپلاک سنگ نما آن را مانند روز اول سر جای خود قرار دهیم.  مزایای چسباندن سنگ با پیچ در این روش یک نماکار با طناب راپل از نما […]