کفسابی پله و پایگرد

کفسابی پله و پایگرد

پله و پایگرد از ورودی ساختمان تا پشت بام نیاز به نگه داری و کفسابی پله و پایگرد است .پله و پایگرد یک ساختمان پر تردد ترین قسمت یک ساختمان است پس طبیعی است که سریع تر از سایر قسمت های یک ساختمان کثیف و کدر شود .پس از این اتفاق لازم است تا کفسابی […]