نماشویی برج

نماشویی برج

نماشویی برج به دو روش نما شویی برج با طناب و شستشوی نمای برج با کلایمر انجام می شود . نماشویی برج با طناب راپل در روش شستن نمای برج با طناب نیاز به تخصص ویژه نماکار و دوره های مخصوص حفظ تعادل در ارتفاعات بلند و امنیت لازم است که شرکت ما تمامی نماکاران را با […]