نماشویی در دهکده المپیک و شهر زیبا و شهران

نماشویی در دهکده المپیک و شهر زیبا و شهران

نماشویی در شهران و دهکده المپیک و شهر زیبا توسط شرکت بهاری به روش نماشویی با راپل انجام می شود . نماشویی در دهکده المپیک شستشوی نما در دهکده المپیک با استفاده از روش راپل اکسس به صورت کامل یعنی هم شستن نمای شیشه ای ، پنجره و محوطه ساختمان با استفاده از ابزار های نظافت نما انجام می […]