کفسابی پشت بام

کفسابی پشت بام

پشت بام ها در سال های اخیر بسیار مورد توجه است تا جایی که انواع پشت بام های چوبی،شروانی،بام سبز،بام سنگی و … به وجود آمده است . تمیز کردن پشت بام با نماشویی نکته مهم تمیز کردم و شستن پشت بام است که باید به طور مرتب انجام شود . به ویژه در بام های چوبی […]