نانوکردن آجر نما

نانوکردن آجر نما

آجر نمای ساختمان و حتی دیوار در اثر رطوبت دچار شوره و لکه می شود برای پاک کردن لکه ما از شستشوی نما فشار و نانو استفاده می کنیم . نانو آجر نما و دیوار آجر به دلیل حالت پفکی ،خاصیت مویینگی آب را دارد و اگر رطوبت یا آب به سطح آجر برسد قطعا به داخل […]