پاک کردن لکه از روی سنگ

پاک کردن لکه از روی سنگ

پاک کردن انواع لکه از روی سنگ کف و دیوار توسط شرکت بهاری انجام می شود .  پاک کردن لکه اسید از سنگ گاها به دلیل عدم شناخت کافی از خاصیت مواد یا سهوا برای تمیز کردن سنگ کف و دیوار از مواد اسیدی استفاده می کنند ، اما باید توجه داشت که اسید به […]