پیچ و رولپلاک نما در پاسداران ، هروی ، دروس ، فرمانیه ، اقدسیه

پیچ و رولپلاک نما در پاسداران ، هروی ، دروس ، فرمانیه ، اقدسیه

پیچ و رولپلاک سنگ نما در اقدسیه ، پاسداران ، دروس ، اقدسیه و فرمانیه به روش راپل توسط شرکت بهاری انجام می شود . پیچ و رولپلاک سنگ نما در پاسداران در ساختمان های نمای سنگی به دلیل وزن سنگ و فشار سنگ های به پایین دست خود پس از گذشت مدتی سنگ ها […]