پیچ و رولپلاک سنگ نما در مهر شهر و ماهدشت

پیچ و رولپلاک سنگ نما در مهر شهر و ماهدشت

پیچ و رولپلاک سنگ نما در مهر شهر و ماهدشت برای مستحکم سازی سنگهای شل شده که استحکام خود را با نما از دست داده اند توسط شرکت بهاری انجام می شود. پیچ و رولپلاک سنگ نما در مهرشهر مهر شهر که تقریبا تمامی ساختمان هایش از جنس نمای سنگی می باشد ، مشتریان زیادی […]