پیچ و رولپلاک نما در رباط کریم و پرند

پیچ و رولپلاک نما در رباط کریم و پرند

پیچ و رولپلاک نما در پرند و رباط کریم با راپل کاران ماهر توسط شرکت بهاری انجام می شود . پیچ و رولپلاک نما در پرند تثبیت سنگ نما یکی از خدماتی است که بایستی بطور مداوم و طی دوره های پنج ساله بررسی و درصورت نیاز به پیچ و مقاوم سازی سنگ در سریع […]