کفسابی دهبید

کفسابی دهبید

مراحل کفسابی دهبید تنها شامل رنجاندند دست ساب زنی نزن یا زبر نیست، بلکه فرآیند کفسابی یک فرآیند کاملا علمی-عملی و پیچیده است که تنها کف ساب های آموزش دیده و با تجربه می توانند آن را به درستی و با تمامی مراحل سنگسابی انجام دهند تا نتیجه کار به صورت یک معجزه تلقی شود. […]